Vanliga frågor och svar om APN

Vad har Animal Protection Network för mål?

Animal Protection Network (APN) arbetar för att avskaffa slakten och den värsta formen av djurplågeri av katter och hundar i Asien. I flera länder i Asien torterar man avsiktligt hundar och katter i tron att kött med hög adrenalinhalt blir nyttigare, potenshöjande, och mer smakrikt. Det händer också att djuren flås levande för att bli päls. Varje dag slaktas omkring 40 000 hundar i Asien. APN arbetar även för att den asiatiska svartbjörnen ska sluta exploateras inom gallindustrin.

Vad gör Animal Protection Network?

  • Animal Protection Network (APN) samlar in pengar till lokala samarbetspartners i Asien för att stödja konkreta, mätbara projekt mot slakt av hundar och katter och gallbjörnsfarmande. Just nu har vi samarbetspartners i Indien, Kina, Thailand, och Filippinerna.
  • På sikt vill APN stärka djurskyddslagen i flera länder i Asien, och i förlängningen även i andra delar av världen.
  • Vi arbetar med utbildning av lokalbefolkning.
  • Vi hjälper enskilda djur, t ex att rädda dem från illegala slakterier och att stoppa massförgiftning av hundar med hjälp av alternativ som kastreringsprogram. Vi arbetar även med program som förbjuder gallbjörnsfarmer och som driver rehabilitering av f.d. gallbjörnar.
  • I Sverige och EU arbetar APN med namninsamlingar mot ambassader och politiker.

Vilka djurskyddsprojekt stödjer APN?

Animal Protection Network strävar att arbeta på tre olika plan, 1) politisk påverkan, 2) information och utbildning, samt 3) hjälp till enskilda djur.

  1. Vi stödjer lokala djurskyddsorganisationer med erfarenhet av politisk påverkan och lobbying i Asien. Det politiska arbetet går ofta hand i hand med arbetet ute på fältet. Det kan vara genom informationskampanjer, genom att dokumentera och avslöja djurplågeri på marknader och vid slakt, eller genom att informera om vikten av att kastrera eller sterilisera sin hund eller katt. Att minska antalet hemlösa djur är ett viktigt steg för att höja hundars och katters status. I Sverige vill vi sätta press på politikerna för att få till stånd ett importförbud av katt- och hundpäls. Vi har också kampanjer där vi vädjar till folk att kontakta ambassaderna för olika länder.
  2. APN stödjer även projekt som arbetar med information och utbildning till bl.a. skolklasser samt exempelvis personer som informerar på gator och torg till allmänheten i Asien. Vi tror att det krävs kunskap bland människor om missförhållandena för att långsiktigt komma åt problemet. För att människor ska vilja sluta äta hundkött krävs det att de förstår att det inte är nyttigare för att djuren plågas innan.
  3. Slutligen stödjer APN djurcenter i Asien som arbetar med att rädda enskilda individer: katter och hundar som på något vis fallit offer för djurplågeri eller som räddats undan slakt, samt gallbjörnar som fritagits från gallfarmer.

Hur vet ni att pengarna kommer fram?

Animal Protection Network kräver som motprestation att våra samarbetspartners återrapporterar hur de har använt pengarna. Vi har en mycket god och nära relation med dem, och litar på dem till 100%. Flertalet av våra partners har vi besökt på plats.

Går det mycket pengar till administration?

Nej, APN har inga stora administrationskostnader som lön och kontor. Vi har en extremt slimmad organisation, på grund av att alla arbetar ideellt. Tack vare detta kan vi utnyttja pengarna på bästa möjliga sätt. Inga löner tas ut, och inte heller arvode till styrelse eller liknande. Vi har heller inget kontor, utan alla arbetar hemifrån. All marknadsförings-, PR- och webbhjälp får vi gratis som pro bono-uppdrag.

Hur stor del av APNs intäkter går till arbetet med att rädda djuren?

För närvarande går nästan alla Animal Protection Networks intäkter till djurskyddsarbete, minus en mindre summa pengar (ca 4%) som går till marknadsföring på mässor, ett förråd, webbhotell, frimärken till tackkort, och visst marknadsföringsmaterial.

Hur garanteras givaren att pengarna verkligen går till att rädda djur i Asien?

APN har mycket goda relationer med våra samarbetspartners i Asien och litar på dem till hundra procent. Dessutom arbetar vi i största möjliga utsträckning med mätbara projekt så att det enkelt går att se vart pengarna går. Vår administration kommer alltid att vara slimmad till max. För att ge ett exempel: När vi stödjer ett kastreringsprojekt får vi veta exakt vilka operationer som gjorts, t ex om det är en katt eller hund, hona eller hane, vilken dag och vilken typ av operation som gjorts.

Varför har APN inget 90-konto?

För att ha ett 90-konto, vilket är ett plusgiro- eller bankgirokonto som kan användas vid insamlingar av pengar till välgörande ändamål, krävs bland annat en stor administration och att organisationen har en fysisk adress. I dagsläget har Animal Protection Network ingen fast lokal och alla arbetar ideellt. Ett 90-konto innebär dessutom stora utgifter: dels en fast avgift varje år, dels en procent av alla intäkter. Eftersom APN vill att alla de pengar som vi får in ska kunna gå oavkortat till Asien har vi valt att för tillfället inte söka 90-konto.

Av Sveriges ca 200 000 organisationer har ca 400 för närvarande ett 90-konto, främst stora föreningar med anställd personal. Vår ambition är att skaffa ett 90-konto när vår medlemsskara ger oss möjlighet att anställa en person som kan ansvara för den administration som krävs.

Vi vill dock påpeka att APN gott och väl uppfyller kravet för ett 90-konto att minst 80% av intäkterna ska gå direkt till verksamheten. Just nu går ca 96% av våra intäkter direkt till de djurvälfärdsprojekt vi stödjer. Denna andel skulle minskas med några procentandelar om vi hade ett 90-konto.