Inför valet- läs partiernas svar på frågor om djurskydd

Bild: Sveriges Riksdag riksdagen1

Söndagen den 14 september är det val till Sveriges riksdag. Inför valet skickade APN ut en enkät till samtliga åtta riksdagspartier som i dag sitter i riksdagen och som ställer upp i valet. APN ville med hjälp av enkäten ta reda på vad partierna tycker i frågor som är viktiga för vår förening och våra medlemmar. Enkäten gick ut till följande partier (rangordnade nedan efter antal mandat partiet har i riksdagen i dag):

Följande tre stycken frågor ställdes i enkäten:

1. Anser ert parti att det är viktigt att förespråka djurskydd och/eller djurs rättigheter? Varför?

2. Om ert parti blir invalet i riksdagen kommer partiet att arbeta aktivt för att förbättra djurens situation i Sverige, EU och världen i övrigt? Hur i så fall och på vilket sätt?

3. Gallbjörnsfarmande är lagligt i Kina. Anser ert parti att Sveriges riksdag och regering skulle kunna göra något för att påverka Kina till att göra gallbjörnsfarmande olagligt? I så fall vad?

Följande partier valde att besvara enkäten: Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartier, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.

Nedan återfinns svaren från de partier som besvarade enkäten. APN önskar intressant läsning!

Socialdemokraterna

 1. Ja. Sverige har ett internationellt sett starkt djurskydd. Det ska vi värna.
 2. Ja, genom arbete i EU kan vi påverka djurskyddet i hela unionen. Viktigt är att EU är betydligt tuffare än idag mot de länder som inte följer den gemensamma lagstiftningen.  Vi kommer bland annat ta fram en ny djurskyddslag i Sverige och skräpa reglerna för minkuppfödning.
 3. Vi anser att svenska regeringen i alla lämpliga instanser behöver påpeka grymheter och djuruppfödning som strider mot normala etiska värderingar var det än sker, t.ex. gallbjörnsfarmer. Vi behöver också diskutera i EU det lämpliga i att EU tillåter import av kinesisk medicin som innehållande galla från dessa björnar.

Moderaterna

 1. Det är viktigt att vi värnar det svenska djurskyddet. Djuren ger oss mervärden och det är vårt ansvar att se till att de behandlas på ett respektfullt sätt. Vi vill att alla djur ska må bra, ha en god hälsa och kunna bete sig så naturligt som möjligt.
 2. Vi är stolta över att Sverige har en av världens starkaste djurskyddslagstiftningar och arbetar inom EU för att de EU-gemensamma kraven på djurskydd ska höjas. Det skulle leda till att fler djur får en sund och bra livsmiljö.
 3. Genom EU-samarbetet kan vi påverka mycket mer än vi skulle kunna som enskilt land. Därför prioriterar vi påverkansarbete på EU-nivå för att öka medvetenheten om hur dessa björnar utnyttjas. Vi arbetar för att EU ska stå upp för ett ambitiöst djurskydd, såväl inom som utanför unionen. Ett annat alternativ att ställa djurskyddskrav i handelsavtal med Kina.

Miljöpartiet

 1. Absolut! Djur är kännande varelser som kan känna såväl lycka som lidande. Vi har ingen moralisk rätt att bortse från deras intressen på det sätt som görs idag, bara för att de inte tillhör vår art.
 2. Ja, vi har de senaste åren lagt många förslag för att förbättra djurens situation: sehttp://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Djurskydd_H102MJ518/?text=true. Delvis handlar det om hur vi kan förbättra djurens villkor utanför Sverige, främst genom att höja EU:s minimikrav på djurhållningen och se till att all djurhållning omfattas, men också genom att arbeta för bindande djurskyddsregler inom FN och WTO, samt att Sveriges regering protesterar mot djurplågeri i sina kontakter med andra länder. Mest handlar det dock om att förbättra djurens villkor i Sverige, för det är bara upp till oss i Sverige. I grunden handlar det om att djurskyddslagens fina ord om naturligt beteende och skydd mot onödigt lidande ska gälla på riktigt. Då krävs det en bred översyn av föreskrifterna för all djurhållning så att de verkligen speglar detta, och att djurhållning som inte har förutsättningar att leva upp till djurskyddslagens krav, som minkfarmer, läggs ner. I den utredning om en ny djurskyddslag som den här regeringen begravt i en byrålåda finns många bra förslag för att förbättra för djuren. Vi vill också stärka djurskyddet genom en djuretisk ombudsman, ökade resurser till djurskyddskontroller och annat djurskyddsarbete samt tuffa djurskyddskrav i alla offentlig upphandling.
 3. Ja. Miljöpartiets riksdagsledamöter har uppmärksammat frågan genom ett seminarium i riksdagen och genom att uppvakta Kinas ambassad. I regeringsställning skulle dock förutsättningarna att påverka öka genom att Sverige då kan ta upp detta i sina kontakter med Kina.

 

 

Folkpartiet

 1. Ja, vi anser att djurskyddet är mycket viktigt. Ytterst är frågan om hur människan hanterar djur en moralisk fråga. Ett samhälle som värnar djurens välbefinnande är ett samhälle som värnar människors välbefinnande.
 2. FP arbetar för en ny svensk djurskyddslag, en europeisk ramlag för djurskyddet och skärpta kontroller. Sverige är bäst i Europa på att ha låg användning av antibiotika i djurhållningen. Minskad antibiotikaanvändning i hela Europa är en ödesfråga för både djuren och folkhälsan. Vi anser också att det ska vara lika hög nivå på djurskyddskontrollen i hela Sverige, därför drev vi beslutet att låta LS ta över kontrollen. EU måste stärka tillsynen av att den nationella livsmedels- och djurskyddskontrollen fungerar.
 3. Det handlar om att fortsätta ta frågan om djurs rättigheter i lämpliga fora och fortsätta det viktiga internationella arbetet för att förbättra djurs villkor världen över. Vår EU-minister Birgitta Ohlsson har sedan tidigare varit engagerad i frågan och drivit på att Sverige ska ställa krav på Kina.

Centerpartiet

 1. Ja. Centerpartiet arbetar för ett starkt djurskydd både i Sverige och inom EU. Det är viktigt dels ur ett etiskt perspektiv. Våra djur ska ha det bra helt enkelt. Det finns även hälsoaspekter för oss människor att ta hänsyn till som exempelvis ett lågt användande av antibiotika vilket gör att risken att utveckla antibiotikareistens minskar.
 2. Centerpartiet har en lång tradition av att verka för ett gott djurskydd. Vi har bland annat i EU:s senaste Landsbygdsprogram sett till att stärka djurvälfärdsersättningarna för bl.a. grisar, får och kor med ca 200 miljoner kr. Vi driver även generellt sett djurskyddsfrågor med kraft inom EU och har bl.a. sett till att förbudet mot svanskupering av grisar uppmärksammats.
 3. Det är svårt att påverka andra länders lagstiftning men det man kan göra är att upplysa allmänheten om vad som pågår och vikten av att inte köpa eller importera produkter som tillverkas med hjälp av denna metod. Konsumentmakt ska i detta avseende inte underskattas.

Vänsterpartiet

 1. Djurskydd och djurrättsfrågor är mycket viktiga frågor för Vänsterpartiet. Djur är kännande varelser och inte varor på en marknad.Vänsterpartiet arbetar för att stärka djurskyddet och respekten för djur som kännande varelser.
 2. Vi vill därför inrätta en djuretisk ombudsman för detta arbete i all verksamhet som omfattar djur. Djurskyddslagen måste stärkas så att fler djur inom animalieproduktionen får möjlighet till utevistelse och naturligt beteende. För att åtgärda missförhållanden föreslår vi ökade och förbättrade djurskyddskontroller. Vi vill att en handlingsplan tas fram för att antalet djur som används i djurförsök ska minska. Vänsterpartiet verkar även för att djurtransporterna ska bli färre, bättre och kortare genom ökade kontroller och stöd för produktionsformer utan transporter. Djurskyddet har försämrats under den borgerliga regeringen som lagt ned Djurskyddsmyndigheten, stoppat förslag om förbud mot pälsdjursuppfödning och försvagat djurskyddskontrollen. Under motsvarande tid har vid flertal tillfällen vanvård konstaterats för djur inom livsmedelsindustrin, både vid uppfödning och vid transporter. Därför behövs ökade resurser för kontroller och stöd för ökad småskalighet med lokal livsmedelsförädling. Detta i kombination med handlingsplan för minskad köttkonsumtion leder till förbättrade förhållanden för våra djur. Se alla våra förslag i riksdagsmotionen Respekt för djuren: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Respekt-for-djuren_H102MJ374/?text=true
 3. EU skulle kunna uppmana kinesiska regeringen till att förbjuda gallbjörnsfarmar och eventuellt förbjuda all import av galla från gallbjörnar. Sveriges riksdag kan uppmana regeringen att i EU agera för detta.

Kristdemokraterna

 1. Djurskydd är ett ansvar som följer tätt inpå det ansvar vi människor har för varandra. Det är en stark indikator på civilisationsgraden i ett samhälle. Människan ska ta väl hand om de djur som hon har i sin vård och sörja för att dessa djur får leva ett så naturligt liv som möjligt. Utgångspunkten för människan i sitt umgänge med djur bör vara att, så långt det är möjligt, undvika stress, smärta och skador för djuren. Vid djurhållning ska också djurens hälsa främjas och hänsyn tas till djurens fysiologiska och beteendemässiga behov.
 2. Det är en fråga som kommer att vara högst aktuell i Sverige. Arbetet med en uppdaterad djurskyddslag kommer att vara ett viktigt arbete under nästa mandatperiod.

De regler vi har på djurskyddsområdet gäller för våra djurhållare. Deras arbete för kvalitet och god djuretik undergrävs dock av importen av livsmedelsprodukter från länder där djurskyddet är sämre. Det är därför viktigt att EU kan lyfta sin djurhållning till de nivåer svenska djurhållare arbetar efter. Svensk djurhållning lyder under djurskyddslagar som på många sätt bör anses som föredömlig för världen i övrigt. En indikator på detta är vårt låga antibiotikaanvändande. Insikten om hur viktigt det är med god djurhållning, inte bara för djuren utan även i förlängningen för människor, drabbar människor i alla länder. I detta har Sverige en uppgift att vara ett föredöme.

 1. Sverige bör inom ramen för våra bilaterala relationer med Kina verka för att förmå landet att upphöra med denna mycket oetiska verksamhet.