Uppföljning av APN: och AAF:s seminarium i EU parlamentet

Animal Protection Network:s och AAF:s seminarium rörande björnfarmer i EU parlamentet förra hösten har fått ytterligare ett konkret resultat.  Flera europaparlamentariker har nämligen gått samman och skrivit ett brev till EU kommissionen. I brevet ställer europaparlamentarikerna ett antal frågor rörande björnfarmer, Kinas djurlagstiftning och EU:s insatser. Svar har kommit från kommissionär John Dallis kontor (Dalli ansvarar för hälsa och konsumentpolitik). För att se brevet och frågorna klicka på bilagorna.

Följande europaparlamentariker står bakom brevet:

Sonia Alfano (ALDE), Peter Skinner (S&D), Carl Schlyter (Verts/ALE), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Charles Tannock (ECR) och Sirpa Pietikäinen (PPE).

Information om svarsbrev

Frågor till EU-kommissionen

Svar från EU-kommissionen